Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

Lượt xem:


Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Mật khẩu để mở tài liệu: 123456 

Liên kết để tải tài liệu: Tại đây

THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
THCS16: Hồ sơ dạy học
THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS