Trường THCS Măng Đen

  • Điện thoại: 02603.508.181
  • Email: thcsmangden@kontum.edu.vn
  • Địa chỉ: Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum