Kế hoạch bồi dướng thường xuyên năm học 2020-2021

Lượt xem:


PHÒNG GD- ĐT HUYỆN KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN
Số: 59 /KH- NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Măng Đen, ngày  25 tháng 08 năm 2020

                                                                                                                  

                                   KẾ HOẠCH                                        

Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lí, giáo viên

Năm học 2020 – 2021

Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ  Số: 40/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Konp lông về Kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên năm học 2020– 2021;

Trường THCS Măng Đen xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên năm học 2020 – 2021 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 2. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.
 3. Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết được thông quan tại hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước và của tỉnh.
 4. Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tại địa phương; yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và của huyện Kon Plông.
 5. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhà trường.
 6. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường.
 7. NGUYÊN TẮC:
 8. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
 10. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
 11. Nhà trường đảm bảo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng, các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của trường THCS Măng Đen.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:

 1. Khối kiến thức bắt buộc:
  • Nội dung bồi dưỡng 1. 30 tiết/năm học/giáo viên.

          Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng.

– Tình hình kinh tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; Thông tin về một số vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương.

– Nội dung bồi dưỡng chính trị, chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021.

– Nội dung cơ bản và chương trình hành động của các cấp thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kì 2020-2025.

– Triển khai Chỉ thị, nhiệm vụ giáo dục năm học 2020-2021 đối với THCS.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên  phổ thông

-Tập huấn xây dựng minh chứng đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông phù hợp với vùng DTTS, miền núi (bậc Tiểu học và THCS)

– Góp ý xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn bậc THCS thực hiện trong năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo

 1. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).

Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, căn cứ nội dung bồi dưỡng 3, mỗi giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của nhà trường nhằm nâng cao năng năng lực chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị tốt cho thực hiên chương trình GDPT 2018. Thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong năm học khoảng 60 tiết/năm học.

 1. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
 2. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
 3. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
 4. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn trường, tổ chuyên môn.
 5. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

V- ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi cán bộ quản lý và giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lư giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

 1. 1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX của Cán bộ quản lý và giáo viên

– Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của cán bộ quản lý và giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

– Xếp loại kết quả BDTX của giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi (viết tắt: G), loại Khá (viết tắt: K), loại Trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

– Xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý trường THCS theo hai mức: đạt yêu cầu không đạt yêu cầu.

 1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

– Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

– Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý, dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

 1. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên (các cấp học) và cán bộ quản lý trường mầm non như sau:

– Loại Giỏi nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm;

– Loại Khá nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

– Loại Trung bình nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.2. Kết quả xếp loại BDTX của cán bộ quản lý trường tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc theo hai mức đạt yêu cầu (nếu điểm trung bình BDTX và các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên) và không đạt yêu cầu (đối với các trường hợp còn lại).

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của cán bộ quản lý và giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên.

 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý và giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

– Xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 và  nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Ra quyết định thành lập Ban tổ chức công tác BDTX năm học 2020 – 2021 để theo dõi, đôn đốc công tác học BDTX của CBQL và giáo viên trong phạm vi nhà trường.

– Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

– Tổ chức đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên trong đơn vị. Tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên trước ngày 08/5/2021.

– Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

– Đề xuất khen thưởng đối với cá nhân đạt thành tích hoặc xử lý cá nhân vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

 1. Trách nhiệm của giáo viên:

– Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục và thực hiện nhiệm vụ BDTX của cá nhân, đơn vị.

– Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Thời gian tính theo năm học 2020 – 2021 Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng 8/2020 – Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1+2. – Hiệu trưởng + giáo viên cốt cán( Đ/c Vít, Đ/c Trâm)
Tháng 9/2020 Tiếp tục nghiên cứu nội dung bồi dưỡng 1+2 Hiệu trưởng
Tháng 10/2020 – Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: – CBQL + giáo viên

– Tổ chuyên môn

Tháng 11/2020 – Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: – CBQL + giáo viên

– Tổ  chuyên môn

Tháng 02/2021 – Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: – CBQL + giáo viên

– Tổ  chuyên môn

Tháng 03/2021 – Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:
 

 

 

 

 

 

Tháng  4+5/ 2021

– Đánh giá kết quả BDTX.

– Báo cáo kết quả BDTX.

– Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

– Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

– CBQL + giáo viên

– Tổ trưởng chuyên môn

– BGH

Trên cơ sở Kế hoạch này và các Văn bản hướng dẫn thực hiện, tất cả cán bộ quản lý, các Tổ chuyên môn, tất cả giáo viên xây dựng Kế hoạch BDTX  năm học 2020 – 2021 và tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc giáo viên báo cáo với Hiệu trưởng (thông qua Ban tổ chức công tác BDTX) để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

– Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện konplong;

– Các Tổ chuyên môn;

– Lưu: VT, hồ sơ BDTX.

HIỆU TRƯỞNG