KẾ HOẠCH SỐ:04KH-NTr VỀ VIỆC TIẾP TỤC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

                   Số: 04/KH-NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Măng Đen, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TẾP TỤC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ phương án số 01/PA-PGDDT, ngày 04/02/2021 của Phòng GD&ĐT về phương án tổ chức dạy và học trong thời gian dừng đến trường phòng chống dịch Covid -19, năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 234/SGDĐT-GDTrH, ngày 15/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Thực hiện công văn số: 24/ PGDĐT-THCS ngày 17 tháng 02 năm 2021 của phòng GD- ĐT Huyện Kon Plông về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống bệnh COVID-19.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, và thực hiện các biện pháp Phòng chống dich Covid-19, trường THCS Măng Đen xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến từ ngày 17 đến hết ngày 28 tháng 02 như sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, các Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chi đạo của UBND huyện; Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng GD&ĐT;
  2. Thực hiện tốt kế hoạch số 03/KH-NTr, ngày 04/02/2021 của nhà trường về kế hoạch dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học để phòng chống dịch.
  3. Tổ chức dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học để phòng chống dịch trên nền tảng Office 365 và phần mềm Teams theo thời khóa biểu của trường (Tăng cường dạy trực tuyến thêm môn Sinh, Lịch Sử, Địa lý vào các buổi học bắt đầu từ ngày 22/02/2020, các môn còn lại giao đề cương cho học sinh trên website của trường).
  4. Chỉ đạo Tổ tự nhiên và Tổ xã hội rà soát, bổ sung nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên học sinh trong thời gian dạy học trực tuyến và giao bài tập về nhà.
  5. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên dự giờ học trực tuyến năm bắt tình hình, phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh và tổ chức có hiệu quả công tác học tập của học sinh tại nhà.
  6. Các tổ chuyên môn, chuyên môn nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện ngày 20, 28 về Phòng GD&ĐT và báo cáo hiệu trưởng khi có yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến từ ngày 17 đến hết ngày 28/02/2021 yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình cụ thể và sự chỉ đạo của cấp trên nhà trường điều chỉnh cho phù hợp.

 

Nơi nhận:                                              TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MĂNG ĐEN

– PGD huyện(Báo cáo);                                        HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn, GV (Thực hiện);

– Website nhà trường;

– Lưu VTNT.

(tải TKB tại đây)